SAU Graduation Ceremony 2024

ฝ่ายพิธีการ 

กำหนดการรับปริญญาบัตร มออ. ครั้งที่ 41

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 (วันซ้อม) 9.00 - 18.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หมายเหตุ  :  

- กรณีฝนตก ยกเลิกการตั้งแถวและเดินแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบรายชื่อ เวลา 14.30 น. 

- กำหนดการ และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 (วันรับจริง)

ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หมายเหตุ

 - กรณีฝนตก ยกเลิกการตั้งแถวและเดินแถว ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าห้องประชุมเพื่อตรวจสอบรายชื่อ เวลา 12.00 น.

- กำหนดการ และสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย


แผนผัง ห้องประชุมใหญ่ อาคารพลกฤษ และผังที่นั่ง 

กำหนดการ และคำอธิบาย 

การรับปริญญาบัตร 

*** ผู้ที่ไม่ลงชื่อรายงานตัวตามเวลาที่กำหนด 

จะถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตร 

รายชื่อของท่านจะถูกตัดจากรายการทันที ***


กรุณาตรงต่อเวลา และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

เพื่อรักษาเกียรติ และศักดิ์ศรี ของ

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน 

เพื่อความภาคภูมิใจ ของบิดา มารดา ญาติ 

และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความยินดี

คำอธิบายเลขที่นั่ง

       เลขที่นั่ง ในห้องประชุมก่อนขึ้นรับปริญญาบัตร

                 อักษรตัวแรก    L หมายถึง ฝั่งซ้ายของห้องประชุม

                                                   R หมายถึง ฝั่งขวาของห้องประชุม

                     อักษรตัวที่สอง  หมายถึง ลำดับแถวที่นั่ง จาก A-Z

                     ตัวเลข สองหลัก หมายถึง ลำดับที่นั่งในแต่ละแถว  01 – 30 จากซ้ายไปขวา


ดาวน์โหลด คำอธิบายโดยละเอียด คลิก


หมายเหตุสำคัญ

การนั่งและขึ้นรับไม่ตรงกับเลขที่กำหนด ส่งผลต่อปริญญาบัตรที่ได้รับไม่ตรงกับชื่อของบัณฑิต และลำดับของภาพถ่ายบนเวทีขณะขึ้นรับปริญญาบัตร ดังนั้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับปริญญาบัตรแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของปริญญาบัตรที่ได้รับอีกครั้ง หากพบความผิดพลาด กรุณาแจ้งกองอำนวยการจัดงาน ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสำนักอธิการบดี หรือหลังงานพิธี สามารถโทรแจ้ง 02 807 4500 ต่อ 404


ผังที่นั่งรวม ของห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร พลกฤษ

ผังที่นั่ง โซนด้านซ้าย (L)  ของห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 

ผังที่นั่ง โซนด้านขวา (R)   ของห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

แผนผัง และจุดเดิน เข้ารับปริญญาบัตร บนเวที

ขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตร

1.   เมื่อประธานเข้าสู่ห้องพิธี ทุกคนยืนขึ้นเมื่อได้ยินเสียงมหาฤกษ์ รอจนประธานนั่งประจำที่ ทุกคนจึงนั่งลงพร้อมกัน

2.   หลังจากอธิการบดีกล่าวรายงานแล้ว คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลุกขึ้นจากที่นั่ง

  - ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตแถว A ทั้งหมดลุกขึ้นพร้อมกับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเดินแถวเพื่อขึ้นเวทีโดยดุษฎีบัณฑิตคนแรก เดินนำแถวมายืนรอที่จุด 1

  - ดุษฎีบัณฑิตคนแรกรอที่จุด 1 จนกระทั่งประธานถวายปริญญาบัตรแด่บัณฑิตพระสงฆ์แล้วคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    จึงกล่าวเบิกตัวดุษฎีบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร โดยเริ่มต้นกล่าวว่า “ผู้สำเร็จ การศึกษา…” ดุษฎีบัณฑิตคนแรก   จึงเดินจากจุด 1 ไปยังจุด 6 แล้วทำความเคารพ และยืนรอที่จุด 6 จนกระทั่งได้ยินขานชื่อ จึงก้าวเข้าไปรับ  ปริญญาบัตรที่จุด 7 และก้าวถอยหลัง 3 ก้าวแบบเฉียง 45 องศา ไปยังจุด 8 แล้วหมุนขวาลงเวที

3.   ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตลำดับถัด ๆ ไปก้าวตามทันที และเมื่อคนแรกยืนรอที่จุด 6 ให้ยืนรอที่จุดถัดๆไปคือจุด 5, 4, 3, 2 และจุด 1 ตามลำดับ แล้วก้าวมาทำความเคารพที่จุด 6 และเข้ารับปริญญาบัตรที่จุด 7 แล้ว ก้าวถอยหลัง 3 ก้าวแบบเฉียง 45 องศา ไปยังจุด 8 แล้วหมุนขวาลงเวทีกลับไปยังที่นั่ง

4.   ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตสาขาวิชาลำดับถัดไปทำตามขั้นตอนนี้ทุกคน

5.   ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตคนแรกของสาขาวิชาต้องยืนรอที่ 1 ทุกคน จะก้าวจากจุด 1 เมื่อได้ยินผู้ขานชื่อกล่าวว่า “กราบเรียนฯพณฯ องคมนตรี…” (อ่านว่า กราบเรียน พะ นะ ท่าน องคมนตรี) (กรณีเปลี่ยนผู้ขานชื่อ) หรือกล่าวว่า “ผู้สำเร็จการศึกษา…” (กรณีผู้ขานชื่อเป็นคนเดิม)

6.   การเดินลงเวทีเพื่อกลับไปยังที่นั่ง (ตามแผนผังแถวที่นั่งหน้า 7) ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตแถว LA – LX เดินลงบันไดแล้วเลี้ยวขวาผ่านทางเดิน ข้างแถวที่นั่ง A – X เดินตรงไปและเลี้ยวขวาตามลูกศร (หลังรับ) เพื่อกลับไปแถวที่นั่ง สำหรับบัณฑิตแถว  RA - RY ให้เดินลงบันไดแล้วเดินตรงไปตามทางเดินจนสุดแถวที่นั่ง จึงเลี้ยวขวา ตามลูกศร (หลังรับ) เพื่อกลับไปแถวที่นั่ง เมื่อทุกคนถึงที่นั่งให้นั่งลงทันที โดยไม่ต้องรอทั้งแถว

7.   การก้าวจากจุด 1 ไปจุด 2, 3, 4, 5, และ 6 ให้ก้าวเท้าตามระยะก้าวปกติของแต่ละคน โดยก้าวตามคนข้างหน้าทันทีทุกจุด

8.   การก้าวเข้ารับปริญญาบัตรจากจุด 6 ไปยังจุด 7   ให้ก้าวถึงจุด 7 ตัวตรง หน้าตรง แขนซ้ายเหยียดตรงแนบลำตัวยื่นมือขวารับปริญญาบัตร โดยจับตรงกลางของใบปริญญาบัตร แล้วนำมาไว้แนบอกก่อนก้าวถอยหลังแบบเฉียง ๆ ประมาณ 45 องศา 3 ก้าว

9.   การก้าวถอยหลังไปยังจุด 8 ให้ก้าวเท้าตามระยะก้าวปกติของแต่ละคน โดยก้าวถอยหลังแบบเอียงประมาณ 45 องศาไปยังจุด 8 หน้าตรงไม่ก้มหน้ามองเท้า

10. เมื่อก้าวถอยหลังถึงจุด 8 ให้หมุนขวาเดินลงเวทีโดยถือปริญญาบัตรแนบอก และเดินตัวตรง หน้าตรง อย่างสง่างาม จนถึงที่นั่ง เมื่อถึงที่นั่งให้นั่งลงทันที

11. การนั่งประจำที่หลังจากการรับปริญญาบัตรแล้ว ให้นั่งตัวตรง หน้าตรง ถือหรือวางปริญญาบัตรไว้บนตัก โดยหันด้านหน้าของปริญญาบัตรที่มีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 (วันซ้อม) สวมหน้ากากอนามัย สีขาว ตลอดเวลาที่อยู่ในพิธีการ (ตั้งแต่ตั้งแถวเดินขึ้นห้องประชุม และตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม) 

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 (วันรับปริญญา) สวมหน้ากากอนามัย สีขาว ตลอดเวลาที่อยู่ในพิธีการ และให้ถอดหน้ากากอนามัย ขณะตั้งแถวก่อนขึ้นเวที เพื่อใช้เป็นรูปถ่ายการเข้ารับปริญญา หลังจากลงจากเวที ให้สวมหน้ากากอนามัย สีขาว โดยทันที 


ผังเส้นทางเดิน และจุดตั้งแถว

ตัวอย่างป้าย หัวเสา ตั้งแถว ขึ้นห้องประชุม

การตั้งแถว เดินขึ้นห้องประชุม

ปรับปรุงล่าสุด 14 02 2567

หมายเหตุ กรณีฝนตก ยกเลิกการเดินแถวให้ขึ้นห้องประชุมทันที ด้วยความเป็นระเบียบ 


ลำดับการถ่ายรูปหมู่พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่41 ระหว่างเวลา 12:30 – 14:05

บัณฑิต ต้องรายงานตัวถ่ายรูปหมู่ ณ จุดที่กำหนด 

บริเวณด้านหลังโรงอาหาร อาคารพลกฤษ 

ตามเวลาที่กำหนดโดยเคร่งครัด 

หากรายงานตัวล่าช้า หรือไปไม่ทันการถ่ายรูปหมู่ บัณฑิต

อาจไม่ได้เข้าร่วมการถ่ายรูปหมู่ และไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้ 

รายนามผู้เข้ารับปริญญา มออ 2567 V01 20240214.pdf

รายชื่อคณาจารย์ผู้ดูแล ควบคุมแถว เดินขึ้นห้องประชุม

ปรับปรุง 14 กพ 2567

ผังที่นั่ง กรรมการสภาฯ ผู้บริหาร และคณาจารย์ 

ปรับปรุงล่าสุด 13 กพ 2567

การเดินแถวเข้าห้องประชุม และเข้าที่นั่ง ในห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารพลกฤษฯ 

การขึ้นรับปริญญาบัตรบนเวที ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 2 อาคารพลกฤษฯ 

ตัวอย่างขั้นตอน การเข้ารับปริญญาบัตร 

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 37

*** ผู้ที่ไม่ลงชื่อรายงานตัวตามเวลาที่กำหนด 

จะถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตร 

รายชื่อของท่านจะถูกตัดจากรายการทันที ***


กรุณาตรงต่อเวลา และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

เพื่อรักษาเกียรติ และศักดิ์ศรี ของ

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ทุกท่าน 

เพื่อความภาคภูมิใจ ของบิดา มารดา ญาติ 

และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความยินดี

ขั้นตอนพิธีประสาทปริญญาบัตร

1. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้าแถวตามจุดที่กำหนดในแผนผังจุดตั้งแถว 

    อาจารย์ผู้คุมแถวตรวจสอบรายชื่อและการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต

2. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวเข้าห้องประชุม

3. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตนั่งประจำที่ อาจารย์ผู้คุมแถวตรวจสอบรายชื่อและการแต่งกายดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต

4.  ประธานในพิธีมาถึงห้องประชุมและขึ้นสู่เวที ทุกคนยืนขึ้นเมื่อได้ยินเพลงมหาฤกษ์ หลังจากนั้น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนนั่งประจำที่                 

5.  อธิการบดีกล่าวรายงาน 

6.  พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตของคณะต่างๆ  

- คณบดี / รองคณบดีกล่าวเบิกตัวดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะต่าง ๆ เข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับ 

7. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณ

- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตยืนขึ้นพร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณตามผู้กล่าวนำ

8.  ประธานในพิธีให้โอวาทดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต

- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตยังยืนอยู่เพื่อรับโอวาท

9. ประธานในพิธีเดินลงจากที่นั่ง กราบพระ เดินลงจากเวที และเดินออกจากห้องประชุม

10. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตยืนรอจนกระทั่งประธานในพิธี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ เดินออกจากห้องประชุม แล้วจึงนั่งลงพร้อมกัน 

11. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตนั่งรอในห้องประชุม รอประธานในพิธีเปลี่ยนชุดครุย และเดินทางกลับ

12. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวออกจากห้องประชุมตามลำดับไปสิ้นสุดที่สนามฟุตบอล

   (โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์แสดงความยินดี ตามแถวที่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตเดินจากห้องประชุมหรือห้องพักบัณฑิตไปยังสนามฟุตบอล และจุดนัดพบ)

การแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต    

1. แต่งกายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

    - ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตชาย สวมชุดครุยทับชุดสูทสีดำหรือกรมท่า หรือชุดปกติขาวสำหรับ ข้าราชการ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

    - ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิง สวมชุดครุยทับชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือชุดปกติขาว  สำหรับข้าราชการ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ

 2. ทรงผมควรเหมาะสมกับพิธีการ และเพื่อให้การถ่ายภาพออกมาเหมาะสม สวยงาม 

      - ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตชาย ผมไม่ยาวจนปรกหน้าขณะก้มศรีษะเพื่อทำความเคารพประธานในพิธีขณะเข้ารับปริญญาบัตร

      - ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิงควรทำผมให้เปิดหน้าด้านซ้ายไม่ให้ผมบังหน้าด้านซ้าย เนื่องจากจุดถ่ายภาพอยู่ด้านซ้ายของเวที

 3. ห้ามใส่เครื่องประดับ ได้แก่ ตุ้มหู นาฬิกา แหวน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการถ่ายภาพขณะเข้ารับปริญญาบัตร 

 4. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ชุดปกติขาว กระบี่ ถุงมือ

การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพิธีประสาทปริญญาบัตร

     พิธีประสาทปริญญาบัตรเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคนจึงควรปฏบัติตนดังนี้

1. ตรงต่อเวลาที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน

2. นั่งอยู่ในพิธีด้วยความสำรวม นั่งตัวตรง หน้าตรงอย่างสง่างาม ไม่พูดคุยกัน

3. เดินขึ้นรับและหลังรับปริญญาบัตรด้วยความสำรวมตัวตรง หน้าตรงอย่างสง่างาม

4. ไม่ลุกจากที่นั่งหรือออกจากห้องประชุมโดยเด็ดขาด

5. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องพิธีประสาทปริญญาบัตร

การยื่นมือรับปริญญาบัตรที่ถูกต้อง

1. เมื่อก้าวถึงจุด 7 ยื่นมือขวาเพื่อรับปริญญาบัตรทันที โดยจับตรงกลางขอบด้านขวาของใบปริญญาบัตร และ นำมาไว้แนบอก ให้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหันออก 

2. การจับตรงกลางขอบด้านขวาของใบปริญญาบัตร เพื่อทำให้ใบปริญญาบัตรไม่หลุดจากมือได้ง่าย

3. ไม่ควรรับปริญญาบัตรแบบกระชากจากมือประธานในพิธี 

การทำความเคารพขณะเข้ารับปริญญาบัตร

การทำความเคารพขณะเข้ารับปริญญาบัตร ให้ทำความเคารพทันทีที่ก้าวถึงจุด 6 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตชายโค้งคำนับ หญิงไหว้โดยก้มศรีษะและย่อตัวเล็กน้อย ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการสวมชุดปกติขาวโค้งคำนับ

การลุกขึ้นยืนแต่ละแถวเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร

การลุกขึ้นยืนของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตแต่ละแถวเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร ให้ลุกขึ้นพร้อมกันทั้งแถว  โดยสังเกตุจากคนสุดท้ายของแถวก่อนหน้าเดินไปถึงจุดที่กำหนด ดังนี้

- ผู้ที่นั่งแถว LA – LZ ให้สังเกตุว่าคนสุดท้ายของแถวก่อนหน้า เดินไปถึงเสาที่ 2 แล้ว (เสาที่ 2 นับจากเสาด้านซ้าย หน้าเวที) จึงลุกขึ้นพร้อมกันทั้งแถว ก่อนเดินขึ้นเวที ตามลูกศร (ขึ้นรับ) ในแผนผังหน้า 7

- ผู้ที่นั่งแถว RA – RZ ให้สังเกตุว่าคนสุดท้ายของแถวก่อนหน้า เดินไปถึงเสาที่ 3 แล้ว (เสาที่ 3 นับจากเสาด้านซ้าย หน้าเวที) จึงลุกขึ้นพร้อมกันทั้งแถว ก่อนเดินขึ้นเวที ตามลูกศร (ขึ้นรับ) ในแผนผังหน้า 7

การปรบมือ

1. ปรบมือให้ผู้ที่ได้เกียรตินิยมทุกคน

2. ปรบมือให้คนแรกของทุกสาขาวิชาของทุกคณะ

3. ปรบมือให้คนสุดท้ายทุกสาขาวิชาของทุกคณะ โดยสังเกตุจากการขานชื่อของคนสุดท้าย ซึ่งจะมีคำว่า  “และ” นำหน้าชื่อ

4. การปรบมือ ควรปรบให้มีเสียงดังพอประมาณ ไม่ควรปรบมือเสียงดังมากหรือเบาจนเกินไป 

การกล่าวคำปฏิญาณตน

1. เมื่อดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตผู้กล่าวนำปฏิญาณตนเดินไปยังโพเดียมที่ตั้งไมโครโฟน อาจารย์ให้สัญญาณดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตยืนขึ้นพร้อมกัน

2. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตนตามผู้กล่าวนำ โดยถือปริญญาบัตรแนบอก ยืนตัวตรง หน้าตรง และกล่าวคำปฏิญาณตนด้วยเสียงที่ชัดเจน หนักแน่น ถูกต้องตามหลักอักขรวิธี

3. เมื่อกล่าวคำปฏิญาณตนจบ ให้ยืนรอเพื่อรับฟังโอวาทจากประธานในพิธี โดยถือปริญญาบัตรแนบอก ยืนตัวตรง หน้าตรง ตลอดเวลา รอจนกระทั่งประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทจบ และเดินออกจากห้องประชุมพร้อมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร และคณาจารย์ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตจึงนั่งลงพร้อมกัน

คำปฏิญาณตน

ของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต

 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต โปรดกล่าวตามข้าพเจ้า (เฉพาะผู้กล่าวนำปฏิญาณ)

 

    ข้าพเจ้า   ขอให้คำปฏิญาณ   ต่อพระรัตนตรัย   พระบรมฉายาลักษณ์   ท่านผู้เป็นประธาน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย    และคณาจารย์ว่า

    ข้าพเจ้า   จักเทิดทูนไว้ซึ่ง   ชาติ    ศาสนา   พระมหากษัตริย์

    ข้าพเจ้า   จักบำเพ็ญตน   เป็นพลเมืองดี   และจักประกอบสัมมาอาชีวะ

    โดยยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศ ยิ่งกว่าอื่นใด

 

    ข้าพเจ้า   จักเคารพ   และรำลึกถึงคุณคณาจารย์   และจักเทิดทูนเกียรติ   แห่งมหาวิทยาลัยสืบไป

    ข้าพเจ้า   ขอให้คำสัตย์ว่า  จะยึดมั่น  ในคำปฏิญาณนี้ตลอดไป

 


หมายเหตุ การทำงานกับธุรกิจตนเอง ธุรกิจครอบครัว หรือ ฟรีแลนซ์ ก็ถือว่ามีงานทำ 

ไม่มีงานทำ หมายถึง ไม่ทำงานใดๆ ทั้งธุรกิจตัวเอง ครอบครัว รวมทั้งฟรีแลนซ์ และไม่ได้ศึกษาต่อ