DGA 104

Cybersecurity Fundamental

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน


หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันมีการกระทำหรือการดำเนินการต่าง ๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการหรือการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

2. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม

3. เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธีได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิด และสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้

รายละเอียดการฝึกอบรม

วันที่ 1

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานรัฐ

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

พื้นฐานการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์


แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบ Zero Trust

ระบบเครือข่ายทั้งหมดไม่ควรเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เฉพาะแค่การติดต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกเท่านั้น แม้แต่ระบบภายในทั้งหมดเองก็ด้วยเช่นกัน และมีการวางมาตรการควบคุมโดยรอบข้อมูลหรือทรัพย์สินสารสนเทศเหล่านั้น เพื่อให้สามารถกำหนดและบังคับใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด


เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การตระหนักรู้รูปแบบภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)

รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกัน

การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์กับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Security

วันที่ 2

การปรับแต่งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน

การรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

การรักษาความปลอดภัยของเว็บเบราว์เซอร์

การรักษาความปลอดภัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์

การประเมินความเสี่ยงมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อเกิดภัยคุกคามไซเบอร์ขึ้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหารบริหารความเสี่ยง (Introduction to Risk Management)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ตัวอย่างการประเมิน- การประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

กิจกรรมปฏิบัติ

การประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013


ผู้เข้าอบรม ต้องจัดเตรียมโน็ตบุ๊ค หรือแทบเล็ต มาเองเพื่อใช้ในการอบรมภาคปฏิบัติ

เอกสารประกอบการอบรม

DGA104 Cyber Securities DEC2022.pdf

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร

แบบออนไซต์

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ (Wanda Grand Hotel)


ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 1. ไม่ได้ใช้สิทธิใดๆ (ชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,900 บาท)

 2. ผู้เข้าสมัครอบรมตามแผนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ในงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,800 บาท)
  * หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่หน่วยงานของท่านแจ้งมาเท่านั้น)

 3. ผู้เข้าสมัครอบรมที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,000 บาท)

 4. ผู้เข้าสมัครอบรมสมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (ชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,000 บาท)


หมายเหตุ:

กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย (เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้รับยกเว้น ตามกฏหมาย)

ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

สถานที่การฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทราบล่วงหน้า


รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน

ปิดรับลงทะเบียน วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565


สถานที่จัดอบรม แบบออนไซต์

ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ (Wanda Grand Hotel)

https://goo.gl/maps/VEkspaEf7Awjtxwd8

หมายเหตุ:

 1. ค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

 2. สถานที่การฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทราบล่วงหน้า

 3. การลงทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประกอบการแจ้งโอนเงินค่าลงทะเบียน ออกใบเสร็จรับเงิน และเพื่อใช้จัดทำประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม

 4. ผู้เข้าอบรม ต้องจัดเตรียมโน็ตบุ๊ค หรือแทบเล็ต มาเองเพื่อใช้ในการอบรมภาคปฏิบัติ

 5. 💰ค่าลงทะเบียน 5,800 บาท (สิทธิอบรมตามแผนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ในงบประมาณ พ.ศ. 2566)
  ราคาพิเศษ “สำหรับผู้เข้าสมัครอบรมตามแผนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เท่านั้น”
  * หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่หน่วยงานของท่านแจ้งมาเท่านั้น

  💰 ค่าลงทะเบียน
  6,900 บาท (ประเภททั่วไป)

  (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


  💻สิ่งที่ผู้อบรมต้องจัดเตรียม
  -เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) หรือ แทบเลท (Tablet) เพื่อภาคปฏิบัติ


โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

สาขาเพชรเกษม 77/2

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เลขที่บัญชี 191 0 17882 9

ระยะเวลาการฝึกอบรม

รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันอังคารที่ 13 และวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test)

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

4. กรณีอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลาของการเข้ารับการฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ (Wanda Grand Hotel)

111 M.4 ถ. แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Tel.: +66 2582 8282 Fax.: +66 2 582 8408

Website : Website: http://www.bwpluswandagrand.com/

Email : enquiry@bwpluswandagrand.com

จัดโดย

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ที่อยู่ ชั้น 4 อาคารพลกฤษณฯ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โทร. 02 807 4500 ต่อ 662

อีเมล์ ceit@sau.ac.th

เว็บไซต์ https://ceit.sau.ac.th

แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)

แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม