DGA 104

Cybersecurity Fundamental

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์


หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันมีการกระทำหรือการดำเนินการต่าง ๆ โดยมิชอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการหรือการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

2. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม

3. เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธีได้แก่ การบรรยาย การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิด และสามารถวิเคราะห์ ซึ่งจะสามารถทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้

รายละเอียดการฝึกอบรม

วันที่ 1 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศขององค์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานรัฐ

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

พื้นฐานการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์


แนวคิดด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบ Zero Trust

ระบบเครือข่ายทั้งหมดไม่ควรเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่เฉพาะแค่การติดต่อกับระบบเครือข่ายภายนอกเท่านั้น แม้แต่ระบบภายในทั้งหมดเองก็ด้วยเช่นกัน และมีการวางมาตรการควบคุมโดยรอบข้อมูลหรือทรัพย์สินสารสนเทศเหล่านั้น เพื่อให้สามารถกำหนดและบังคับใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมด


เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

การตระหนักรู้รูปแบบภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)

รูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์และการป้องกัน

การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์กับระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Security

วันที่ 2 เวลา 9.00 - 16.00 น.

การปรับแต่งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์พื้นฐาน

การรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

การรักษาความปลอดภัยของเว็บเบราว์เซอร์

การรักษาความปลอดภัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์

การประเมินความเสี่ยงมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อเกิดภัยคุกคามไซเบอร์ขึ้น

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหารบริหารความเสี่ยง (Introduction to Risk Management)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ตัวอย่างการประเมิน- การประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

กิจกรรมปฏิบัติ

การประเมินตนเองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013


ผู้เข้าอบรม ต้องจัดเตรียมโน็ตบุ๊ค หรือแทบเล็ต มาเองเพื่อใช้ในการอบรมภาคปฏิบัติ

เอกสารประกอบการอบรม

DGA104JAN23SlideX1.pdf

ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมของหลักสูตร

แบบออนไซต์
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

 1. ไม่ได้ใช้สิทธิใดๆ (ชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,900 บาท)

 2. ผู้เข้าสมัครอบรมตามแผนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ในงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,800 บาท)
  * หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่หน่วยงานของท่านแจ้งมาเท่านั้น)

 3. ผู้เข้าสมัครอบรมที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,000 บาท)

 4. ผู้เข้าสมัครอบรมสมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป (ชำระค่าลงทะเบียน ท่านละ 6,000 บาท)


หมายเหตุ:

กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย (เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้รับยกเว้น ตามกฏหมาย)

ค่าลงทะเบียนข้างต้น รวม ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

สถานที่การฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทราบล่วงหน้า


รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน

ปิดรับลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565


สถานที่จัดอบรม แบบออนไซต์

ณ ห้องเบชิล ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ (Wanda Grand Hotel)

https://goo.gl/maps/VEkspaEf7Awjtxwd8


หมายเหตุ:

 1. ค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง

 2. สถานที่การฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทราบล่วงหน้า

 3. การลงทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประกอบการแจ้งโอนเงินค่าลงทะเบียน ออกใบเสร็จรับเงิน และเพื่อใช้จัดทำประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม

 4. ผู้เข้าอบรม ต้องจัดเตรียมโน็ตบุ๊ค หรือแทบเล็ต มาเองเพื่อใช้ในการอบรมภาคปฏิบัติ

 5. 💰ค่าลงทะเบียน 5,800 บาท (สิทธิอบรมตามแผนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ในงบประมาณ พ.ศ. 2566)
  ราคาพิเศษ “สำหรับผู้เข้าสมัครอบรมตามแผนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เท่านั้น”
  * หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อตามที่หน่วยงานของท่านแจ้งมาเท่านั้น

  💰 ค่าลงทะเบียน
  6,900 บาท (ประเภททั่วไป)

  (รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง)


  💻สิ่งที่ผู้อบรมต้องจัดเตรียม
  -เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) หรือ แทบเลท (Tablet)
  หรือ สมาร์ทโฟน เพื่อประกอบกิจกรรมการเรียน


โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

สาขาเพชรเกษม 77/2

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เลขที่บัญชี 191 0 17882 9

การชำระเงิน โดยหน่วยงานต้นสังกัด

แจ้งชำระเงิน พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ceit@sau.ac.th

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับยกเว้นภาษี ตามกฏหมาย

โปรดชำระเงินเต็มจำนวน ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเอกพล โทร 081 803 8027

ระยะเวลาการฝึกอบรม

รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันจันทร์ที่ 9 และวันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ : ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test)

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีด้วยแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม (Post-Test) เกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร

4. กรณีอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลาของการเข้ารับการฝึกอบรม

สถานที่ฝึกอบรม แบบออนไซต์

ณ ห้อง เบซิล ชั้น 3 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ (Wanda Grand Hotel)

111 M.4 ถ. แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Tel.: +66 2582 8282 Fax.: +66 2 582 8408

Website : Website: http://www.bwpluswandagrand.com/

Email : enquiry@bwpluswandagrand.com

แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test)

https://bit.ly/dga104pre << คลิก

แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม

จัดโดย

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ที่อยู่ ชั้น 4 อาคารพลกฤษณฯ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ถนนเพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพ 10160

โทร. 02 807 4500 ต่อ 662

อีเมล์ ceit@sau.ac.th

เว็บไซต์ https://ceit.sau.ac.th