โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติ

เพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรก

และศักยภาพการรองรับมลพิษ

เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด

กำหนดการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษและการหาปริมาณการระบายมลพิษ

วันที่ 12 - 13 กันยายน 2565

ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 ก.ย. 65 รายการ

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 - 12.00 น. การจัดทำแบบจำลองคุณภาพน้ำ

โดย ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์

การปฏิบัติงาน : ภาพรวมของโครงการและการจัดสร้างแบบจำลองคุณภาพน้ำอย่างง่าย

12.00 - 13.00 น. พักทานอาหาร

13.00 - 16.00 น. การหาปริมาณการระบายมลพิษ และประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ

โดย ดร.ภานุวัฒน์ แตระกุล

การปฏิบัติงาน : การจัดหาข้อมูลทุติยภูมิ การแบ่งพื้นที่ การวิเคราะห์ปริมาณมลพิษ และการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษ


วันที่ 13 ก.ย. 65 รายการ

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 - 12.00 น. ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบจำลองคณิตศาสตร์ของโครงการ

โดย ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์

การปฏิบัติงาน : รายละเอียดเนื้อหาทางด้านการใช้งานแบบจำลองฯ ของโครงการกรณีศึกษาในลุ่มน้ำท่าจีน

12.00 - 13.00 น. พักทานอาหาร

13.00 - 16.00 น. เทคนิคการประยุกต์แบบจำลองฯเพื่อการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษรายจังหวัดในแม่น้ำท่าจีน

โดย ดร.สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์ และ ดร.ภานุวัฒน์ แตระกุล

การปฏิบัติงาน : เทคนิคในการสร้างแบบจำลองคุณภาพน้ำ

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปริมาณการระบายมลพิษ

และการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษรายจังหวัดในแม่น้ำท่าจีน


กลุ่มไลน์ เพื่อสื่อสาร กับวิทยากร

ขอเชิญผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน เข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อติดต่อสื่อสาร กับวิทยากร ดร.สุรศักดิ์ และทีมงานโดยคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้
https://line.me/R/ti/g/EAEH9ub3iy
หรือแสกน QR Code

เอกสารประกอบการอบรม

บรรยากาศ การอบรม

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ห้องอบรมสัมมนาแบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 403 ชั้น 4