โครงการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาปริมาณการระบายความสกปรกและศักยภาพการรองรับมลพิษเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดการระบายมลพิษรายจังหวัด