โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination: ITPE

ปัจจุบันเป็นยุคที่ IT เข้าไปมีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาฯ ซึ่ง IT มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณบุคลากร IT ในตลาดแรงงานนั้น ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เราขาดแคลนผู้ที่มีพื้นฐานและความรอบรู้ด้าน IT อีกมาก แม้ว่าจะพยายามใช้ระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุน แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาคนเพื่อให้ทันต่อสังคมยุค IT ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียน (AEC 2015) ที่กำลังจะมาถึงในระยะอันใกล้นี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ดำเนินการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination: ITPE พร้อมกับกลุ่มภาคี 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า มองโกเลีย บังคลาเทศ และไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค โดยจะร่วมกันจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ การสอบนี้เหมาะสำหรับชาวไอที นักวิเคราะห์ทุกสาขา นักวิชาการ อีกทั้งในกลุ่มตำแหน่งอื่น ที่สนใจสอบเทียบความรู้ด้านไอทีของตนเอง

อบรมสอบ ITPE

18 ตค 2565 #1

อบรมสอบ ITPE

19 ตค 2565 #1

อบรมสอบ ITPE

19 ตค 2565 #2