Home

Convenient Learning, Empowers Future

เรียนรู้สะดวกสบาย เสริมสร้างศักยภาพอนาคต

eLearning


eTraining


eTestingeLearning click

ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา โดยอาจารย์สามารถเข้ามาสร้างวิชาเรียนได้ สร้างเนื้อหา ส่งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับวิชาเรียน

ศูนย์นวัตกรรมฯ

OCW: Open Course Ware

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึึกษา แห่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ทำหน้าที่ให้บริการ คำแนะนำ ผลิต วิจัย สื่อเพื่อการศึกษา ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ คณาจารย์สามารถใช้บริการได้ที่ ศนท. ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โทรศัพท์ 028074500 ต่อ 310 หรือทางอีเมล์ ceit@sau.ac.th

QR -> CEIT

ระบบบริหารจัดการหลักสูตรอบรม ทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยาย หัวข้ออบรมตลอดปี อาจารย์สามารถเลือกสมัครเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อที่สนใจได้ที่นี่ฟรี

QR Code เพื่อเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้

ท่านสามารถสำเนา QR Code นี้ เพื่อไปติดไว้ยังสื่อ

ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ที่มีกล้อง ทำการแสกน เพื่อเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้

ระบบบริหารจัดการการทดสอบ หลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นพื้นฐาน นักศึกษาสามารถสมัครและจองที่นั่งสอบออนไลน์ได้ที่นี่