การประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

Post date: May 20, 2013 1:23:52 PM

ข่าว สกศ.

การประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจ มากมาย อาทิ

♦ การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น (ผู้สนใจสามารถกดคลิกที่นี่ เพื่อดูรายละอียดได้)

♦ การนำเสนอผลงานวิจัยในด้าน

- การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

- นวัตกรรมการเรียนรู้

- การปฏิรูปครู

- การพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

และการมีงานทำ

♦ การนำเสนอของ UNESCO และ OECD ในหัวข้อ นโยบายการศึกษาไทย (Education Policy Reviews with UNESCO and OECD)

♦ การนำเสนอในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่สำคัญต่อวงการศึกษาของไทย ได้แก่

- เส้นทางการพัฒนาครู (Teacher Development Roadmap)

- ผลการประเมิน PISA ในประเทศไทย (PISA Achievement)

- การติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนระดับโลก และการศึกษาต้องมาก่อน (Education for All to Global Monitoring Report) and (Education First)

- การยกระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

♦ การนำเสนอโปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทย เพื่อเผยแพร่

- ผลงานวิจัยทางการศึกษา

- สถิติและตัวชี้วัดเพื่อการวางแผนการศึกษา

- การติดตามและประเมินผลการศึกษา

♦ การเสวนาทางวิชาการในประเด็นสำคัญทางการศึกษา ได้แก่

- การอภิปรายพิเศษ เรื่อง นัดพบผู้ให้ทุนวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย : ทิศทางการวิจัยในอนาคตเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล และงบประมาณการวิจัย

- การเสวนา เรื่อง เวทีผู้เรียนและครู : รู้จักวิจัย...เครื่องมือสร้างทุนปัญญาของมนุษย์

- การเสวนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการศึกษา...สร้างอนาคตที่ดีของประเทศไทย

- การเสวนาในประเด็นที่น่าสนใจทางการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย

♦ นิทรรศการทางวิชาการที่น่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ ในโซนต่างๆ อาทิ

- โซนที่ ๑ นโยบายการศึกษา

- โซนที่ ๒ การพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิรูปครู

- โซนที่ ๓ การศึกษาเด็กปฐมวัย

- โซนที่ ๔ สถิติและตัวชี้วัดเพื่อการวางแผนและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

- โซนที่ ๕ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศไทย

- โซนที่ ๖ สภาการศึกษา

- โซนที่ ๗ สู่อนาคตประเทศไทย

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวการจัดงานได้จากเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา