Home

Convenient Learning, Empowers Future

เรียนรู้สะดวกสบาย เสริมสร้างศักยภาพอนาคต

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์


1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

2. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม

3. เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับกฎหมายได้

4. เพื่อให้สามารถนำความรู้และผลจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองส่วนบุคคลในหน่วยงานได้

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (SAU) ลงนามความร่วมมือกับ Palo Alto Networks ผู้นำระบบ Network Security อันดับท็อปของโลกจากซิลิคอน วัลเลย์มุ่งพัฒนานักศึกษาและบุคลากรสู่งานด้าน Cybersecurity ระดับโลก

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมกับ สวทช. ITPEC หน่วยงานนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) โดยในปีนี้มีนักศึกษา ม.เอเชียอาคเนย์ (SAU) สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ ITPE มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ (65.638%) จากผู้เข้าสอบของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2565 รอบที่ 1/65

ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

ศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565