Semianar‎ > ‎

Seminar156 โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน สู่งานวิจัย


Information

ตามที่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามเอกสารแนบ 

เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ ทั้งในสาขาวิชาที่ร่วมโครงการ สาขาวิชาอื่นๆ รวมถึงผู้สนใจ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานการเรียนการสอนเชิงผสมผสาน อันนำไปสู่งานวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการร่วมกัน ผู้จัดโครงการจึงได้จัดงานสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3.0 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฤิบัติการ CC 3 ชั้น 3 อาคารพลกฤษณฯ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีหัวข้อสัมนาย่อย (Show case) เทคนิคการเรียนการสอนผสมผสาน ดังนี้ 


 ลำดับเรื่อง โดย 
 1การเรียนการสอน แบบ e-Cooperative ผศ.พูลสุข กรรณาริก
 2เทคนิคการเรียนการสอน แบบพุทธิปัญญา (Cognitive Learning)ผศ.ชลิดา เชาว์ชาญชัยกุล
เทคนิคการเรียนการสอนโดยใช้ e-Portfolio ด้วย Google Apps for Educationศูนย์นวัตกรรมฯ
 4การออกแบบและจัดทำแบบทดสอบออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อสอบและผลสอบ ด้วย Google Spreadsheetsศูนย์นวัตกรรมฯ
 5แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show case)

ทีมวิทยากร
 • ผศ.ศิริศักดิ์ มุสิผล
 • อาจารย์ ดร. กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ
 • อาจารย์รัชนี หาญถาวรชัยกิจ
 • อาจารย์ภูษิต รัตนวงศ์ 
 • ผู้ผ่านการอบรมโครงการเทคนิคการสอนแบบผสมผสานฯ  ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาในวันและเวลาดังกล่าว กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์ จากแบบฟอร์มนี้ http://bit.ly/ceitfrm1 หรือจากเว็บเพจ https://sites.google.com/a/sau.ac.th/ceit/pre-regist หรือที่หมายเลขภายใน 310 เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้จัดจึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนจองก่อน (First-come First-served) โดยจะแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมสัมนากลับผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้ 

  ผู้จัดสัมนาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์และผู้สนใจ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน ตอบสนองต่องานประกันคุณภาพทางการศึกษา ทั้งในระดับสาขาวิชา คณะ และระดับสถาบัน ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมงานสัมนาครั้งนี้ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

  โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 1-56

  ท่านสามารถคลิกที่ อัลบัมภาพ เพื่อชมและดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดของโครงการ
  ล็อกอินด้วย SAUMail   (ตัวอย่าง sample@sau.ac.th)
  SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
  Ċ
  View Download
  เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ชลิดา เชาว์ชาญชัยกุล  834k v. 1 Oct 16, 2013, 2:29 AM Nuth Otanasap
  ć
  View Download
  เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ชลิดา เชาว์ชาญชัยกุล  1766k v. 1 Oct 16, 2013, 2:28 AM Nuth Otanasap
  Ċ
  View Download
  เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.พูลสุข กรรณาริก  1642k v. 1 Oct 16, 2013, 2:27 AM Nuth Otanasap
  ć
  View Download
  เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.พูลสุข กรรณาริก  4493k v. 1 Oct 16, 2013, 2:30 AM Nuth Otanasap
  ċ

  View
    Oct 12, 2013, 8:42 AM Nuth Otanasap
  Ċ
  View Download
  จดหมายเชิญ โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน   80k v. 4 Oct 16, 2013, 2:29 AM Nuth Otanasap
  Ċ
  View Download
  จดหมายเชิญวิทยากร   75k v. 3 Oct 4, 2013, 7:55 PM Nuth Otanasap
  ċ

  View
    Oct 16, 2013, 8:27 PM Nuth Otanasap
  ą

  View Download
    20k v. 1 Oct 17, 2013, 9:01 PM Nuth Otanasap
  Ċ
  View Download
  บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ (ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดเอกสาร เนื่องจากมีข้อมูลทางการเงิน) QA 27  86k v. 3 Oct 4, 2013, 8:12 PM Nuth Otanasap
  Ċ
  View Download
  คู่มือการพัฒนาแบบสอบถาม แบบฝึกหัด ด้วยกูเกิ้ลฟอร์ม (Booklet) ฉบับพกพา  3280k v. 1 Oct 17, 2013, 9:03 PM Nuth Otanasap
  Ċ
  View Download
  คู่มือการพัฒนาแบบสอบถาม แบบฝึกหัด ด้วยกูเกิ้ลฟอร์ม ฉบับ A4   1835k v. 1 Oct 17, 2013, 9:03 PM Nuth Otanasap
  Ċ
  View Download
  แบบเสนอโครงการ สนับสนุนการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  329k v. 3 Oct 4, 2013, 8:15 PM Nuth Otanasap
  Ċ
  View Download
    6631k v. 1 Oct 17, 2013, 4:16 AM Nuth Otanasap
  ć
  View Download
    14271k v. 1 Oct 17, 2013, 4:17 AM Nuth Otanasap
  ć
  View Download
    13205k v. 1 Oct 17, 2013, 4:17 AM Nuth Otanasap
  Ċ
  View Download
  แบบประเมินโครงการ ฉบับ PDF  79k v. 1 Oct 17, 2013, 8:42 PM Nuth Otanasap
  ċ

  View
    Oct 12, 2013, 8:42 AM Nuth Otanasap
  ċ

  View
  ฉัตรศิริ ปิยพิมลสิทธิ์  Oct 12, 2013, 8:44 AM Nuth Otanasap
  ċ

  View
  ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อสอบด้วย Google Spreadsheet โดย ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์  Oct 17, 2013, 4:42 AM Nuth Otanasap
  ċ

  View
  ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อสอบด้วย Google Spreadsheet Advance โดย ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์  Oct 17, 2013, 4:42 AM Nuth Otanasap
  ċ

  View
  บทความวัดและประเมินผลการศึกษา  Oct 12, 2013, 8:41 AM Nuth Otanasap
  ċ

  View
    Oct 16, 2013, 8:07 PM Nuth Otanasap
  ċ

  View
    Oct 16, 2013, 9:01 PM Nuth Otanasap
  Ċ
  View Download
    415k v. 1 Nov 20, 2013, 10:07 PM Nuth Otanasap
  ċ

  View
  อัลบั้มรูปภาพโครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ปีการศึกษา 1/56 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ห้องปฏิบัติการ cc3 ชั้น 3 อาคารพลกฤษณฯ มออ.  Oct 17, 2013, 8:33 PM Nuth Otanasap
  Subpages (1): QuestSeminar561
  Comments