Seminar156 โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน สู่งานวิจัย

Participants

Information

ตามที่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามเอกสารแนบ

เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ ทั้งในสาขาวิชาที่ร่วมโครงการ สาขาวิชาอื่นๆ รวมถึงผู้สนใจ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานการเรียนการสอนเชิงผสมผสาน อันนำไปสู่งานวิจัย อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการร่วมกัน ผู้จัดโครงการจึงได้จัดงานสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 3.0 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฤิบัติการ CC 3 ชั้น 3 อาคารพลกฤษณฯ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีหัวข้อสัมนาย่อย (Show case) เทคนิคการเรียนการสอนผสมผสาน ดังนี้

ท่านสามารถคลิกที่ อัลบัมภาพ เพื่อชมและดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดของโครงการ

ล็อกอินด้วย SAUMail (ตัวอย่าง sample@sau.ac.th)

หรือ คลิกที่นี่เพื่อเปิดอัลบั้มรูปภาพโครงการ

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมนาในวันและเวลาดังกล่าว กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าออนไลน์ จากแบบฟอร์มนี้ http://bit.ly/ceitfrm1 หรือจากเว็บเพจ https://sites.google.com/a/sau.ac.th/ceit/pre-regist หรือที่หมายเลขภายใน 310 เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้จัดจึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนจองก่อน (First-come First-served) โดยจะแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมสัมนากลับผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนไว้

ผู้จัดสัมนาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์และผู้สนใจ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน ตอบสนองต่องานประกันคุณภาพทางการศึกษา ทั้งในระดับสาขาวิชา คณะ และระดับสถาบัน ทั้งนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจตอบรับเข้าร่วมงานสัมนาครั้งนี้ ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

แบบประเมินโครงการ >> http://bit.ly/ceitsem561

Bloom's Taxonomy

CEIT Apps for Edu

การวัดผลและประเมินผล : ความหมายและประเภท

การวิเคราะห์ ข้อสอบ — ฉัตรศิริ ปิยพิมลสิทธิ์

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อสอบด้วย Google Spreadsheet — ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อสอบด้วย Google Spreadsheet โดย ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อสอบด้วย Google Spreadsheet Advance — ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อสอบด้วย Google Spreadsheet Advance โดย ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์

บทความวัดและประเมินผลการศึกษา — บทความวัดและประเมินผลการศึกษา

อัลบั้มรูปภาพโครงการ — อัลบั้มรูปภาพโครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน ปีการศึกษา 1/56 วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 ห้องปฏิบัติการ cc3 ชั้น 3 อาคารพลกฤษณฯ มออ.

เว็บไซต์ ผศ.ศิริศักดิ์ มุสิกผล

เว็บไซต์ อ.รัชนี