PBL

Problem Based Learning

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน มีความต้องการเพื่อใฝ่หาความรู้ในการแก้ปัญหา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในความรู้ที่ตนเองต้องการแสวงหา ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน นอกจากนี้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ยังอาจใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง

PBL

Problem Based Learning

การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

จุลสาร Walailak University PBL

ปีที่ 1 ฉ.1 เดือน ม.ค.51

PBL ++

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง PBL

University of Delaware

ปีที่3 ฉ.3 เดือน ต.ค.53

คู่มือ PBL