การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง National e-Learning Conference 2013 : Strengthening Learning Quality : Bridging Engineering and Education

Post date: May 31, 2013 3:36:54 AM

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง National e-Learning Conference 2013 : Strengthening Learning Quality : Bridging Engineering and Education

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง National e-Learning Conference 2013 : Strengthening Learning Quality : Bridging Engineering and Education ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 ณ อาคารฟอรัม อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการศึกษาไทยและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านอีเลิร์นนิง จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้นักวิชาการไทยและนักศึกษาได้มีเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอีเลิร์นนิงที่ครอบคุลมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิธีการประเมินผล ฯลฯ

ลงทะเบียน และข้อมูลเพิ่มเิติมได้ที่ http://support.thaicyberu.go.th/nec2013/