ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับภูมิภาค

เรียนรู้สะดวกสบาย เสริมสร้างศักยภาพอนาคต (Convenient Learning, Empowers Future)