ภารกิจ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีภารกิจ 4 ประการดังนี้

1. บริการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. รวบรวม สนับสนุนและประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

4. รองรับการเรียนการสอนหลักสูตรทางไกล ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอีเลิร์นนิ่ง