Problem Based Learning
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน มีความต้องการเพื่อใฝ่หาความรู้ในการแก้ปัญหา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจในความรู้ที่ตนเองต้องการแสวงหา ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน นอกจากนี้การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ยังอาจใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริง