การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง National e-Learning Conference 2013 : Strengthening Learning Quality : Bridging Engineering and Education

posted May 30, 2013, 8:36 PM by Nuth Otanasap

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง National e-Learning Conference 2013 : Strengthening Learning Quality : Bridging Engineering and Education
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง National e-Learning Conference 2013 : Strengthening Learning Quality : Bridging Engineering and Education ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 ณ อาคารฟอรัม อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการศึกษาไทยและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านอีเลิร์นนิง จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้นักวิชาการไทยและนักศึกษาได้มีเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอีเลิร์นนิงที่ครอบคุลมทั้งการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิธีการประเมินผล ฯลฯ
ลงทะเบียน และข้อมูลเพิ่มเิติมได้ที่ http://support.thaicyberu.go.th/nec2013/

การประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

posted May 20, 2013, 6:23 AM by Nuth Otanasap

ข่าว สกศ.


การประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จะได้จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร 


ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจ มากมาย อาทิ 

♦ การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น (ผู้สนใจสามารถกดคลิกที่นี่ เพื่อดูรายละอียดได้)

♦ 
การนำเสนอผลงานวิจัยในด้าน
      - การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
      - นวัตกรรมการเรียนรู้ 
      - การปฏิรูปครู 
      - การพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
        และการมีงานทำ


♦ การนำเสนอของ UNESCO และ OECD ในหัวข้อ นโยบายการศึกษาไทย (Education Policy Reviews with UNESCO and OECD)

♦ การนำเสนอในประเด็นสำคัญต่างๆ ที่สำคัญต่อวงการศึกษาของไทย ได้แก่
       - เส้นทางการพัฒนาครู (Teacher Development Roadmap)
       - ผลการประเมิน PISA ในประเทศไทย (PISA Achievement)
       - การติดตามการศึกษาเพื่อปวงชนระดับโลก และการศึกษาต้องมาก่อน (Education for All to Global Monitoring Report) and (Education First)
       - การยกระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

♦ การนำเสนอโปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทย เพื่อเผยแพร่
       - ผลงานวิจัยทางการศึกษา  
       - สถิติและตัวชี้วัดเพื่อการวางแผนการศึกษา 
       - การติดตามและประเมินผลการศึกษา
     
♦ การเสวนาทางวิชาการในประเด็นสำคัญทางการศึกษา ได้แก่
       - การอภิปรายพิเศษ เรื่อง นัดพบผู้ให้ทุนวิจัย ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย : ทิศทางการวิจัยในอนาคตเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล และงบประมาณการวิจัย
       - การเสวนา เรื่อง เวทีผู้เรียนและครู : รู้จักวิจัย...เครื่องมือสร้างทุนปัญญาของมนุษย์
       - การเสวนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการศึกษา...สร้างอนาคตที่ดีของประเทศไทย
       - การเสวนาในประเด็นที่น่าสนใจทางการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย 

♦ นิทรรศการทางวิชาการที่น่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ ในโซนต่างๆ อาทิ 
       - โซนที่ ๑ นโยบายการศึกษา
       - โซนที่ ๒ การพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิรูปครู
       - โซนที่ ๓ การศึกษาเด็กปฐมวัย
       - โซนที่ ๔ สถิติและตัวชี้วัดเพื่อการวางแผนและการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
       - โซนที่ ๕ การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศไทย
       - โซนที่ ๖ สภาการศึกษา
       - โซนที่ ๗ สู่อนาคตประเทศไทย
        

ท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวการจัดงานได้จากเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ICET 2013 The 57th World Assembly of International Council on Education for Teaching "Innovations and Trends in Education"

posted May 11, 2013, 9:19 PM by Nuth Otanasap   [ updated May 11, 2013, 10:06 PM ]

The 57th World Assembly of International Council on Education for Teaching "Innovations and Trends in Education"

The International Council on Education for Teaching (ICET) is an international association of policy and decision makers in education, government and business dedicated to global development through education. ICET provides programs and services that give its members access to a worldwide resource base of organizations, programs, specialized consultative services, and research and training opportunities at the university level. Since 1953, ICET has continued to emphasize international cooperation in educational development to improve the quality of teacher education and to expand global educational opportunities.

The ICET annual World Assembly aims to provide a forum for the worldwide educational community on matters related to national development and teacher education to share ideas, research, and experiences with professionals from around the world.

Expected to benefit from this conference are scholars, administrators, and practitioners from universities, colleges, departments, and institutes of education, as well as members of government ministries and business leaders interested in educational development.

For more information about the organization, please visit ICET


1-3 of 3