About CEIT‎ > ‎

วิสัยทัศน์

พัฒนาและสนับสนุนการผลิตสื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างบูรณาการ