About CEIT‎ > ‎

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อรวบรวม สนับสนุนและประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน
4. เพื่อรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรทางไกล ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอีเลิร์นนิ่ง